ABOUT The Board
The Board

President

Jean Wei-jun Yeung  (National University of Singapore) 


Vice President

Wen Ming (University of Hong Kong)


Treasurer

Tong Yuying (Chinese University of Hong Kong)

Song Lijun (Vanderbilt University)


Secretary

Cai Tianji (University of Macau)


Deputy Secretary

Zhang Zhuonni (Hong Kong University of Science and Technology, Guangzhou)


Chairs of Outreach Committee

An Weihua (Emory University)

Song Xi (University of Pennsylvania)


Ex-officio

Wu Xiaogang (NYU Shanghai)Board Members:

An Weihua (Emory University)
Cai Tianji (University of Macau)
Gao Qin (Columbia University)
Lin Tung-hong (Academia Sinica)
Qian Yue (University of British Columbia) 
Song Xi (University of Pennsylvania ) 
Sun Xiulin (Tsinghua University)
Wen Ming (University of Hong Kong)
Tong Yuying (Chinese University of Hong Kong), 
Jean YEUNG (National University of Singapore),  
Zhang Zhuoni (Hong Kong University of Hong Kong (Guangzhou))******

PAST PRESIDENTS (North American Chinese Sociologists' Association / International Chinese Sociological Association [ICSA])


NACSA:

Nan Lin (Duke) 1981-90

Yung-Mei Tsai (Texas Tech) 1990-92

Elena Yu (San Diego State) 1992-94

Dudley Poston (Texas A&M) 1995-96

Alvin Y. So (HKUST) 1997-98

Xiangming Chen (U of Illinois Chicago) 1998-99

Che-Fu Lee (Catholic U of America) 2000-01

Yanjie Bian (HKUST) 2002-03

Min Zhou (UCLA) 2004-05

Dingxin Zhao (University of Chicago) 2006-07

Eric Fong (University of Toronto) 2008-09

Heying Zhan (Georgia State University) 2010-11

Lingxin Hao (Johns Hopkins University) 2013-14

Emily Hannum (University of Pennsylvania) 2014-15

Xiaoling Shu (UC, Davis) 2016-17


ICSA:

Xiaogang Wu (NYU Shanghai) 2018-22