ABOUT The Board
The Board

CURRENT PRESIDENT

Xiaogang Wu (Hong Kong University of Science and Technology, HKSAR)


TREASURER

Lijun Song (Vanderbilt University, USA)


NEWSLETTER EDITOR

Qiang Fu (University of British Columbia, CANADA)


CURRENT BOARD MEMBERS

Tianji Cai (U of Macau, MACAU, 2019-2020)

Yunsong Chen (Nanjing U, MAINLAND CHINA, 2019-2020)

Qiang Fu (U of British Columbia, CANADA, 2018-19)

Anning Hu (Fudan U, MAINLAND CHINA, 2018-19)

Li-Chung Hu (Chengchi U, TAIWAN, 2018-19)

Yingchun Ji  (Shanghai U, MAINLAND CHINA, 2018-19)

Thung-hong Lin (Academia Sinica, TAIWAN, 2019-2020)

Lijun Song (Vanderbilt U, USA, 2017-19)

Xi Song (U of Chicago, USA, 2019-2020)

Yuying Tong (Chinese U of HK, 2019-2020)

Amy Tsang (Harvard U, USA, Student representative)


REGIONAL COORDINATORS

TBA soon ……


PAST PRESIDENTS (North American Chinese Sociologists' Association)

Nan Lin (Duke) 1981-90

Yung-Mei Tsai (Texas Tech) 1990-92

Elena Yu (San Diego State) 1992-94

Dudley Poston (Texas A&M) 1995-96

Alvin Y. So (HKUST) 1997-98

Xiangming Chen (U of Illinois Chicago) 1998-99

Che-Fu Lee (Catholic U of America) 2000-01

Yanjie Bian (HKUST) 2002-03

Min Zhou (UCLA) 2004-05

Dingxin Zhao (University of Chicago) 2006-07

Eric Fong (University of Toronto) 2008-09

Heying Zhan (Georgia State University) 2010-11

Lingxin Hao (Johns Hopkins University) 2013-14

Emily Hannum (University of Pennsylvania) 2014-15

Xiaoling Shu (UC, Davis) 2016-17